Jak założyć subkonto?

1% podatku, darowizny, zbiórki czyli jak zacząć zbierać pieniądze na leczenie czy rehabilitację? By gromadzić środki na leczenie i rehabilitację dajemy narzędzie jakim jest konto w Stowarzyszeniu, zwane dalej subkontem.

 • Podanie o założenie subkonta

  Prosimy pobrać oraz wypełnić

 • Porozumienie (2 sztuki)

 • Regulamin Subkont (2 sztuki)

 • Zgoda na publikację wizerunku

Dołączyć kserokopię poniższych dokumentów (tylko te które są w Państwa posiadaniu):

 • ostatniego wypisu ze szpitala,
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia

Całość należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia osobiście lub przesyłając pocztą.

Dokumenty w momencie dostarczenia do biura Stowarzyszenia zostaną podpisane przez Stowarzyszenie a następnie odesłane wraz z dokumentami ułatwiającymi korzystanie z subkonta.

W momencie podpisania Porozumienia przez obie strony istnieje możliwość gromadzenia środków, korzystania z subkonta internetowego, czy umieszczenia informacji o sobie, swojej sytuacji na stronie Stowarzyszenia.

By monitorować stan środków z subkonta utworzyliśmy PODGLĄD ON–LINE dostępny dla wszystkich Podopiecznych Stowarzyszenia- osób, które podpisały porozumienie ze stowarzyszeniem oraz regulamin subkont.PODGLĄD ON-LINE daje możliwość zalogowania się do swojego subkonta w celu sprawdzenia stanu zgromadzonych środków na subkoncie, a także zapewnia możliwość śledzenia każdego przelewu z jego kwotą i tytułem wpłaty. Od marca 2016 dostępne są nowe subkonta internetowe, które poszerzone zostały o możliwości:

 • wysłania wiadomości do biura Stowarzyszenia
 • odczytania komunikatów z informacją o działaniach podjętych przez Stowarzyszenie
 • utworzenia swojego profilu– umieszczenia zdjęcia profilowego oraz opisu dotyczącego historii, potrzeb, celu na który gromadzi się środki by ułatwić chętnym darczyńcom przekazanie na ich cel darowizny czy 1 % podatku.

By zalogować się do subkonta internetowego- wystarczy kliknąć na baner „Subkonta- Masz wgląd w swoje środki” a następnie wpisać LOGIN (nr PESEL Podopiecznego lub adres e-mail podany przy zakładaniu subkonta). By otrzymać HASŁO należy skontaktować się z biurem Stowarzyszenia.

ZOBACZ INSTRUKCJĘ SUBKONTA INTERNETOWEGO

U nas wszystko jest jawne – zawsze możesz sprawdzić stan zgromadzonych środków.

Nie pamiętasz hasła? W takim przypadku należy wysłać maila na adres: info@rehabilitacjaopole.pl
o tytule „NIE PAMIĘTAM HASŁA”
oraz dołączyć w treści zapytanie o hasło.

Stowarzyszenie zwraca koszt na podstawie faktur/rachunków, które są wystawione z wyszczególnieniem imienia i nazwiska Podopiecznego.
By otrzymać zwrot poniesionych kosztów za leczenie i rehabilitację należy dostarczyć takie dokumenty jak:

Przypominamy, że zwrot kosztów obejmuje faktury lub rachunki wystawione maksymalnie 18 miesięcy wcześniej.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad rozliczania poniesionych kosztów dostępne są w Regulamin Subkont

Środki z 1% podatku dochodowego dostępne są z końcem października.
We wrześniu naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby OPP przekazuje organizacji pożytku publicznego zbiorczą informację m.in. o przeznaczeniu kwoty 1% podatku należnego na cel szczegółowy.

Dopiero na podstawie tej informacji Stowarzyszenie jest wstanie rozksięgować otrzymane środki z 1% podatku zgodnie z przeznaczeniem na konkretny cel szczegółowy- w naszym przypadku- na konkretnych Podopiecznych Stowarzyszenia.

Prosimy o zwracanie uwagi osobom, które będą przekazywać 1% swojego podatku dochodowego na wpisanie w odpowiednich rubrykach tylko tego co koniecznie: nr KRS 0000273196kwotę, oraz w celu szczegółowym: Imię i Nazwisko Podopiecznego– znacznie ułatwi nam to pracę, ponieważ każdy dodatkowy dopisek jest wyświetlany osobno.

Przykład:

Dane wpisane w rubryce „CEL SZCZEGÓŁOWY” powoduje, że 1% przekazany na tego samego Przykładowego Podopiecznego może się wyświetlać w rożnych formach:

 • Przykładowy Podopieczny
 • Na rzecz Przykładowego Podopiecznego
 • Na ochronę zdrowia Przykładowego Podopiecznego
 • Przykładowy Podopieczny- Życzę zdrówka
 • Przykładowy Podopieczny, nr KRS
 • Przykładowy Podopieczny, data urodzenia i tak wiele, wiele innych kombinacji…

Niestety, ze względu na taką różnorodność danych przy każdym Podopiecznym potrzebny jest czas, by móc odpowiednio uporządkować i zaksięgować te dane.

W każdy poniedziałek (który jest dniem roboczym) zostają zapisane na subkoncie internetowym darowizny, które zostały przekazane w poprzednim tygodniu. Na przykład: jeśli darowizna została zaksięgowana w środę – widoczna na subkoncie internetowym będzie w poniedziałek następnego tygodnia.

Stowarzyszenie nie pobiera od Podopiecznego ani osób reprezentujących Podopiecznego oraz Darczyńców żadnej prowizji ani też wynagrodzenia innego rodzaju. Stowarzyszenie ponosi koszty obsługi subkonta.

Środki pieniężne tworzące Subkonto pochodzące z tytułu wpłat 1% podatku dochodowego na rzecz Podopiecznego pod względem prawnym nadal traktowane są jako środki publiczne. Wykorzystane są więc w następujący sposób:

 • 20% każdej wpłaty – zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności pożytku publicznego, zgodnie z potrzebami i celami statutowymi Stowarzyszenia (Statut Stowarzyszenia)
 • natomiast pozostałe 80% pozostaje na subkoncie Podopiecznego z przeznaczeniem na Cele Podopiecznego.

Stowarzyszenie z tytułu wpłat darowizn oraz zbiórek publicznych na Podopiecznego nie pobiera żadnych opłat, kwota w całości przekazywana jest na subkonto Podopiecznego.

Nie ma żadnych wymogów czasowych by wykorzystać zgromadzone pieniądze. Doskonałym przykładem tego są działania rodzin Podopiecznych, które dzisiaj gromadzą środki na subkontach – w obecnej chwili sami opiekują się swoimi bliskimi, są jednak świadomi tego, że w przyszłości nie będą w stanie wykonywać już wielu czynności związanych choćby z codzienną opieką. Warto zabezpieczyć środki by mieć wtedy możliwość korzystania z usług innych osób.

Otrzymywane przez podatnika z subkonta środki pieniężne nie stanowią darowizny, a zatem nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.