Projekty

Toast to health. The focus being on a wheelchair of a pleasant young man clinking glasses with juice with his family while being on a picnic in the forest

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki medycznej, wraz z rehabilitacją neurologiczną i funkcjonalną dla osób starszych w województwie opolskim. Etap II”  

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 realizowanego przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI
w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ.

Family day. Smiling invalid man sitting on the wheelchair and holding hands with daughter while expressing positivity

Realizacja projektu pt:

„Stworzenie domowej opieki wraz z rehabilitacją dla osób niesamodzielnych na terenie Miasta Opola”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 realizowanego przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I OPIEKUŃCZE MAŁGORZATA TESARZ oraz STOWARZYSZENIEM NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SIEDLISKO”.

Handicapped child enjoying the swing outdoors with sister

Jesteśmy partnerem w projekcie pt:

„Utworzenie Centrum Aktywności i Rehabilitacji Dzieci z Trisomią 21″

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Opole.

W ramach projektu udzielane jest Poradnictwo w zakresie profilaktyki zdrowia w ilości 225 godz., jak również doradztwo i zakupienie niezbędnego sprzętu terapeutycznego.

00-Plakat_www_sila_kobiet

Realizacja projektu pt:

„Siła Kobiet” – promowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością

współfinansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON realizowanego przez OPOLSKIE STOWARZYSZENIE REHABILITACJI w partnerstwie z Instytutem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego.

Adresatami projektu są:

Kobiety posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i matki dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zamieszkujące teren województwa opolskiego.

Głównym celem projektu:

Wzmocnienie dotychczasowych zasobów osobistych i rozwinięcie samoświadomości posiadania innych cech i umiejętności społecznych, przydatnych w kreowaniu aktywnej postawy wobec życia.

W ramach projektu przewidziano spotkania w formie:

  • warsztatów edukacyjnych
  • sesji poradniczych

Dla uczestniczek projektu przewidziano udział w profesjonalnej sesji fotograficznej oraz prezentację zdjęć podczas mobilnej wystawy fotograficznej.